RSS
Prima Pagina
Contact
Harta
 
 
Prima / Proiecte IPP / TOATE PROIECTELE / Proiectele implementate de Institutul de Politici Publice in anii 2006 - 2007
Proiectele implementate de Institutul de Politici Publice in anii 2006 - 2007
02.01.2008, 00:00 IPP
Text:
Tipar

 

ProgramulPolitici de integrare europeană"

 

 

A. Elaborarea Strategiei Europene şi promovarea ideii integrării europene şi a unei imagini mai veridice a Moldovei ca ţară europeană.

 

Strategia Europeană a fost avizată (pozitiv) de toate ministerele şi departamentele ţării, fiind introduse şi unele modificări şi completări. Activităţile au fost promovate în colaborare destul de strînsă cu ministerele de externe, de interne, al apărării, departamentele trupelor de grăniceri şi cel vamal, ministerul educaţiei şi alte structuri de stat. Implicarea reprezentanţilor structurilor de stat şi ai partidelor politice în activităţile IPP a fost o contribuţie nemijlocită la crearea opiniei publice favorabile integrării Republicii Moldova în UE.

 

Astfel, în prezent obiectivul creării consensului naţional în privinţa integrării europene a ţării este atins. Republica Moldova a intrat într-o nouă fază a relaţiilor cu UE, semnînd Planul de Acţiuni în cadrul Politicii Europene de Vecinătate. Activitatea guvernului s-a bazat, în afară de Planul de Acţiuni, pe intenţia implementării mai multor programe naţionale, printre care este Strategia Creşterii Economice şi Reducerii Sărăciei, crearea societăţii informaţionale (programul „Moldova electronică"), dezvoltarea rurală (programul „Satul moldovenesc") ş.a.

 

În al doilea rînd, formularea corectă şi concretă a priorităţilor pe termen scurt şi mediu au permis să optimizeze activitatea tuturor structurilor implicate în cooperarea cu UE, consolidînd prin aceasta şi capacităţile instituţionale. Strategia este foarte utilă şi prin aceea, că în mai multe domenii în calitate de prioritate este formulată necesitatea instruirii funcţionarilor.

 

În al treilea rînd, Strategia Europeană este unicul document de program, care se referă la toate domeniile activităţii din societate, permiţînd stabilirea relaţiilor interne dintre diferite domenii de activitate (de exemplu, agricultura şi ecologia, ecologia şi transportul, transportul şi economia etc.)

 

În al patrulea rînd, Strategia Europeană este structurată conform capitolelor de negocieri pentru aderare la UE. Acest document în fiecare paragraf al său dă o scurtă caracteristică a cadrului legislativ şi celui instituţional, precum şi formularea problemelor existente. Cu alte cuvinte, Strategia Europeană oferă o imagine la zi a situaţiei din ţară, formulează priorităţile de cooperare cu UE pe un termen scurt şi mediu, şi poate constitui baza elaborării Programului Naţional pentru Armonizare Legislativă şi respectiv a necesităţilor financiare legate de realizarea sarcinilor integrării europene.

 

 

B. Pe parcursul anilor 2006-2007, în cadrul programului "Implementarea Planului de Acţiuni Republica Moldova - UE", IPP a organizat un şir de sesiuni de instruire a funcţionarilor publici, precum şi a reprezentanţilor societăţii civile. Instruirea a fost desfăşurată de către formatori internaţionali şi locali. Programul a fost organizat de IPP, Institutul de Politici Europene (IEP) din Berlin, Fundaţia InWEnt din Cologne şi coordonat cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene din R. Moldova. Scopul acestui program a fost instruirea persoanelor în problemele legate de Uniunea Europeană şi instruirea unui contingent de 25 de formatori şi consultanţi locali, care mai apoi, să fie capabili să promoveze şi să ofere activităţi de training în domeniul Uniunii Europene.

 

C. În noiembrie 2007 Institutul de Politici Publice în parteneriat cu Institutul Suedez pentru Relaţii Internaţionale, Ministerul Afacerilor Externe al Suediei şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Moldovei a organizat şi desfăşurat conferinţa internaţională „Moldova în Europa - Europa în Moldova", la care au participat în jur de 200 de participanţi, experţi internaţionali, jurnalişti şi reprezentanţi ai structurilor relevante guvernamentale şi ONG.

 

D. În anii 2006 - 2007 IPP şi Institutul de Afaceri Publice din Polonia cu susţinerea financiară a Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei a oferit anual cîte 8 burse pentru cetăţenii R. Moldova, care au dorit să efectueze cercetări, să înveţe să scrie analize profesionale de politici publice şi să stabilească relaţii cu instituţii publice şi ONG-urile din Polonia. Ca urmare a acestor cercatări au fost publicate broşurile: Lecţii europene. Experienţa Poloniei şi oportunităţi pentru Moldova. Culegere de analize de politici publice. Vol. I şi II

 

 

Programul „Politici educaţionale"

 

Proiectul "Aderarea Republicii Modlova la Procesul Bologna"

Au fost realizate studii analitice în domeniul politicilor educaţionale ce au drept scop implementarea prevederilor Procesului Bologna în Republica Moldova. În baza studiilor analitice au fost organizate sesiuni de perfecţionare şi un Semniar Internaţional la care au fost formulate recomandări vizînd organizarea procesului de studii în învăţămîntul superior din Republica Moldova conform cerinţelor spaţiului european unic al învăţării.

Proiect Internaţional de Cercetare "Susţinerea pregătirii profesionale a cadrelor didactice şi predării-învăţării în ţările Europei de Sud-Est"

În cadrul proiectului au fost studiate metodele de formare profesională iniţială şi continuă a cadrelor disdactice pentru învăţămîntul primar şi secundar general. În baza studiilor analitice şi a unui sondaj de opinie, reprezentativ la nivel naţional, a fost elaborat Raportul Naţional, care a fost prezentat conunităţii academice şi factorilor de decizie din sectorul educaţiei. De asemenea, Raportul Naţional a fost editat în limba engleză şi difuzat în ţările din Europa de Sud-Est.

 

Proiectul "Evaluarea necesităţilor sistemului de învăţământ în domeniul educaţiei HIV/SIDA"

În cadrul proiectului au fost studiate metodele de educaţie în domeniul prevenirii HIV-SIDA, aplicate în instituţiile de învăţămînt general din Republica Modova. Au fost analizate curricula, manualele, suporturile didactice, practicile utilizate în sălile de clasă şi în activităţile extracurriculare. A fost desfăşurat un sondaj, la care au participat elevii din clasele terminale, părinţii, cadrele didactice şi conducătorii instituţiilor de învăţămînt. În baza materialelor colectate au fost elaborate recomandări vizînd elaborarea de materiale didactice şi organizarea de activităţi educative în domeniul prevenirii HIV-SIDA.

 

Proiectul "Educaţia de bază în Republica Moldova prin prisma cerinţelor faţă de şcolile prietenoase pentru copil"

Experţii Institutului au elaborat un studiu analitic vizînd calitatea educaţiei în învăţămîntul primar şi cel gimnazial. În baza studiului analitic a fost elaborată metodologia unui sondaj reprezentativ la nivel naţional, care a avut drept scop identificarea constrîngerilor din sistemul educaţional. În procesul realizării sondajului au fost intervievaţi elevii, parinţii, cadrele didactice, conducatorii instituţiilor de învăţămînt, reprezentanţii autorităţilor publice locale şi celor centrale. Rezultatele sondajului au fost prezentate opiniei publice şi au servit drept punct de plecare pentru elaborarea de recomandări vizînd creşterea calităţii şi asigurarea accesului la studii.

Proiectul "Concepţia politicii de stat pe termen mediu privind pregătirea specialiştilor cu studii secundare profesionale, medii speciale şi superioare pentru economia naţională a Republicii Moldova"

La solicitarea Ministerului Economiei şi Comerţului, Institutul de Politici Publice a efectuat studii analitice şi sociologice în domeniul pregătirii cadrelor în Republica Moldova prin învăţămîntul secundar profesional, mediu de specialitate şi cel superior. De asemenea, au fost organizate mese rotunde şi seminare cu participarea factorilor de decizie, reprezentanţii patronatelor, sindicatelor şi instituţiilor de învăţămînt. În baza studiilor analitice şi sociologice, propunerilor formulate de către participanţii la mesele rotunde şi seminare, a fost elaborat proiectul de Concepţie, care a fost propus pentru avizare tuturor ministerelor. În baza avizelor primite, Institutul de Politici Publice a elaborat varianta finală a Concepţiei, care este în curs de examinare la Guvern.

Programul "Politici de management al conflictelor interne"

 

 

Proiectul "Planul Trilateral pentru soluţionarea conflictului tranistrean"

Proiectul a reprezentat un parteneriat trilateral între Institutul pentru cooperare Euro- Atlantică din Ucraina, Centrul pentru Prevenirea conflictelor şi Early Warning din România şi Institutul de Politici Publice. Experţi din aceste ţări, sub egida organizaţiilor sus menţionate, au eleborat, la începutul anului 2006, un studiu de politici publice în sfera reglementării conflictului din raioanele de est ale R. Moldova din perspectiva fiecărei dintre ţările reprezentate în proiect.

 

Proiectul "Planul Trilateral pentru Integrare Europeană şi Euroatlantică"

Grupuri de experţi din România, Ukraina şi R. Moldova au elaborat un studiu de politici publice care vizează experienţa României de integrare euro-atlantică. Acesta a analizat în primul rând elementele care pot fi exportate ţărilor vecine, dar şi de asemenea, a subliniat problemele cu care s-a confruntat România în parcurgerea drumului spre aderare la aceste structuri. Cercetarea a fost elaborată pe parcursul anului 2007 şi a implicat instituţional Centrul pentru Prevenirea conflictelor şi Early Warning din Bucureşti, Institutul pentru coopeare Euro-atlantică din Kiev şi IPP.

 

Proiectul "Civil Society participation in the European Neighborhood Policy : A regional approach to conflict resolution"

Institutul de Politici Publice în colaborare cu Crisis Management Initiative (CMI) din Finlanda au iniţiat la finele anului 2006 un proiect menit să sprijine Guvernul R. Moldova în elebararea politicilor pentru reglementarea coflictului din regiunea transnistreană. Un grup de experti locali au participat la discuţii cu reprezentanţii Ministerului Reintegrării în vederea discutării, analizării şi propunerii de soluţii viabile pentru unele probleme apărute în procesul de soluţionare a conflictului, în special pe partea de "responsabilitate" a R. Moldova în acest domeniu. De menţionat că astfel de întruniri au fost desfăşurate şi în alte state din spaţiul post sovietic care se confruntă cu conflicte îngheţate pe teritoriul său, toate în colaborare cu CMI.

 

În octombrie 2006 Institutul de Politici Publice în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe din Cehia au organizat şi desfăşurat conferinţa internaţională "Căi spre democratizarea regiunii transnistrene a R. Moldova".

 

"Masa Rotundă E-PINE"

Institutl de Politici Publice în parteneriat cu Institutul Suedez pentru Afaceri Internaţionale a desfăţurat la finele anului 2007 o masă rotundă cu participarea unui grup internaţional de experţi, pentru a evalua situaţia curentă în problema conflictului transnistrean. Experţii au venit cu o serie de propuneri care au fost transmise guvernelor statelor UE.

 

Programul "Securitatea naţională a Republicii Moldova"

 

Proiectul „Armele de Calibru Mic şi Armamentul Uşor (AMAU) în Republica Moldova.

Institutul de Politici Publice şi organizaţia internaţională Safeworld din Londra, la solicitarea PNUD din Moldova a desfăşurat în 2006 un studiu aprofundat privind Armele de Calibru Mic şi Armamentul Uşor (AMAU) în Republica Moldova. Obiectivul principal al acestui studiu a fost de a contribui la elaborarea şi implementarea eficientă a politicilor naţionale în domeniul AMAU. În cadrul cercetării au fost examinate dimensiunile geografică şi demografică ale AMAU, natura traficului şi circulaţiei, impactul uman şi social, măsurile existente şi cele care se impun pentru implementarea unui control eficient asupra AMAU, precum şi domeniile de eventuală asistenţă pentru R. Moldova. La 15 decembrie 2006, în cadrul unei mese rotunde, reprezentanţilor guvernului au fost prezentate cele mai importante concluzii la care a ajuns echipa de cercetare în urma investigaţiilor realizate. Pe data de 29 decembrie 2006, Institutul de Politici Publice în colaborare cu PNUD-UE "Consolidarea managementului controlului frontierei" a organizat o masă rotundă cu genericul "Reforma sistemului de management al Frontierei de Stat al R. Moldova", la care au fost prezentate rezultatele analizelor efectuate de către IPP cu suportul Serviciului Grăniceri di R. Moldova..

Proiectul „Consiliul Securităţii Naţionale în procesul de luare a deciziilor. Analiză comparată: Republica Moldova, România şi Ucraina"

La 10 Mai 2006 Institutul de Politici Publice a prezentat reprezentanţilor mass-media şi publicului larg publicaţia „Consiliul Securităţii Naţionale în procesul de luare a deciziilor. Analiză comparată: Republica Moldova, România şi Ucraina".Această publicaţie cuprinde rezultatele studiilor desfăşurate în perioada 2005-2006 în cadrul proiectului sub acelaşi nume, realizat de către Institutul de Politici Publice cu susţinere din partea aparatului Consiliului Suprem de Securitate şi în cooperare cu Institutul pentru Politici Publice (Bucureşti, România) şi Centrul Internaţional de Studii Politice (Kiev, Ucraina). În cadrul acestui proiect în cele trei ţări au fost efectuate cercetării şi studii în domeniu, precum şi conferinţe internaţionale în cadrul cărora au fost analizate şi discutate diverse aspecte ale activităţii Consiliilor Supreme de Securitate din cele trei ţări vecine - Moldova, Ucraina şi România. O atenţie aparte în cadrul proiectului a fost acordată problemelor cheie care determină agenda politicilor de securitate şi eficienţa mecanismelor de luare a deciziilor în domeniu. La activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au participat membri ai Consiliilor Supreme de Securitate din cele trei ţări, reprezentanţi ai aparatelor CSS şi instituţiilor subordonate, membri ai comisiilor parlamentare de securitate şi reprezentanţi ai Parlamentelor, reprezentanţi ai ministerelor de forţă şi altor structuri cu responsabilităţi în domeniul securităţii naţionale, experţi independenţi, reprezentanţi ai corpului diplomatic şi mass-media.

Proiectul „Asistenţă în dezvoltarea unui program de reformă a poliţiei şi dezvoltarea strategiei activităţii poliţieneşti comunitare"

Programul de reformă vizează formarea unei poliţii mai profesioniste, democratice şi concentrate pe comunitate în concordanţă cu normele şi standardele uniunii europene. Programul a fost lansat odată cu semnarea la 20 aprilie 2007 a Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Afacerilor Interne şi organizaţiile ne-guvernamentale Saferworld (Marea Britanie) şi Institutul de Politici Publice (Republica Moldova) privind pateneriatul în elaborarea unei strategii de activitate poliţienească comunitară corespunzătoare condiţiilor din Republica Moldova. Schimbînd în mod radical modul de activitate poliţienească din Moldova, activitatea poliţienească comunitară are drept scop să ofere un nou model de prestare a serviciilor poliţieneşti în parteneriat cu comunitatea. Strategia reformei urmează să asigure ca activitatea poliţienească să fie dezvoltată şi implementată în conformitate cu valorile democratice, standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului şi cele mai bune practici europene. Această strategie va fi concentrată asupra următoarelor:

  • De a contribui la formarea unui mediu de siguranţă pentru fiecare om în fiecare comunitate
  • De a asigura că activitatea poliţienească răspunde la necesităţile comunităţii
  • De a aborda motivele şi rădăcinile criminalităţii în comunităţile afectate
  • De a susţine o activitate poliţienească vizibilă şi responsabilă
  • De a activa în parteneriat pentru a găsi soluţii comune

 

În cadrul activităţilor proiectului Institutul de Politici Publice a contribuit la elaborarea capitolului „Consolidarea democraţiei, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului" din Strategia Dezvoltării Naţionale, care a inclus in lista priorităţilor strategice naţionale şi obiectivul de „Modernizare a poliţiei în scopul eficientizării, democratizării şi sporirii responsabilităţii în faţa comunităţii" .

 

 

Barometrul de Opinie Publică

În anul 1998 Fundaţia Soros Moldova a lansat, în scopul promovării unor mecanisme corecte şi transparente de reflectare a vieţii social-politice şi economice şi, în egală măsură, a unor mecanisme de acces la informaţie pentru societatea civilă, un program de cercetare a opiniei publice - Barometrul de Opinie Publică. În cadrul acestui program au fost realizate de Institutul de Politici Publice 16 sondaje de opinie, ultimul în decembrie 2007. Tematica cercetărilor a inclus: opţiuni politice, popularitatea principalelor partide politice şi personalităţi publice, standardele de viaţă şi calitatea vieţii, politica economică şi socială a Guvernului; alte teme de interes major.

 

După prezentarea publică a rezultatelor cercetării, rapoartele finale ale sondajelor sunt distribuite conducerii Republicii Moldova (Preşedinte, Preşedintele Parlamentului, deputaţii interesaţi, membrii Guvernului), ambasadelor şi misiunilor străine, instituţiilor de cercetări ştiinţifice, de învăţămînt, organizaţiilor neguvernamentale, cercetătorilor independenţi, reprezentanţilor mass media, altor persoane şi instituţii care au adresat solicitări de a obţine varianta electronică sau tipărită a raportului final.

 

 

 

 
Plaseaza articolul in:
google Delicious Digg Yahoo Twitter Netvibes linkedin
 
Prima / Proiecte IPP / TOATE PROIECTELE / Proiectele implementate de Institutul de Politici Publice in anii 2006 - 2007
 
Sus
Actualizat: 28.02.2018   //  Vizitatori: 1771503
Institutul de Politici Publice Prima ipp@ipp.md Contact Harta
Publicaţii   /   Anunţuri   /   Evenimente   /   Referinţe utile
Tel. (+373 22) 27 67 85, 27 67 86 / Fax. (+373 22) 27 67 86
Creat de Trimaran