Selectarea experţilor ”Euroforumului” în vederea acordării de asistenţă analitică şi conceptuală în domeniul implementării Planului de Acţiuni Uniunea Europeană – Moldova şi în vederea monitorizării implementării Planului de Acţiuni
17.03.2006, 00:00

Fundaţia Soros – Moldova
Programul Iniţiative Europene 2006


Termeni de Referinţă
pentru selectarea experţilor ”Euroforumului” în vederea acordării de asistenţă analitică şi conceptuală în domeniul implementării Planului de Acţiuni Uniunea Europeană – Moldova şi în vederea monitorizării implementării Planului de Acţiuni

Argumentarea necesităţii:Semnarea Planului de Acţiuni Uniunea Europeană – Moldova (PAUEM) acum un an a deschis o nouă etapă de cooperare între UE şi Moldova. Deşi acest Plan a fost conceput în contextul Politicii Vecinătăţii Europene, care cuprinde 6 state vest de Marea Neagră, excluzînd Rusia, şi 10 state de coastă din sudul Medeteranei de la Maroc la Siria, acesta ar putea servi drept cadru pentru relaţii mai apropiate între Moldova şi Uniunea Europeană, în cazul în care vor fi înregsitrate succese pe calea reformelor politice, economice şi instituţionale.

Pentru implementarea PAUEM au fost create 4 Comisii interministeriale: Comisia pentru probleme de drept şi securitate; Comisia pentru probleme social-economice; Comisia pentru probleme de infrastructură şi Comisia pentru probleme cultural-umanitare. Acestea, însă, de foarte multe ori resimt insuficienţă de idei şi abordări conceptuale noi, fapt care reduce procesul de raportare către Bruxelles la prezentarea mult sau mai puţin detaliată de informaţii, fără un angajament vizionar complet din partea autorităţilor. Faptul în cauză scade din substanţa efortului de modernizare, dar şi credibilitatea demersului de integrare din partea întregei societăţi.

Cadrul general al proiectului ”Euroforum”Drept răspuns la impedimentele apărute în cadrul implementării PAUEM şi avînd în vedere că doar implicarea societăţii civile poate da girul legitimităţii oricărui efort de modernizare, Programul Iniţiative Europene (PIE) al Fundaţiei Soros-Moldova a iniţiat proiectul ”Euroforum”, care reprezintă un cadru de cooperare în problematica implementării PAUEM, dar şi un instrument de monitorizare al performanţei autorităţilor în acest domeniu.

Activităţile proiectului ”Euroforum” vor viza formularea de propuneri conceptual-analitice pentru implementarea PAUEM şi vor conduce la elaborarea rapoartelor individuale cu privire la monitorizarea Planului pe următoarele domenii:

• Instituţii democratice
• Reglementarea conflictului din raioanele de est ale Moldovei
• Consolidarea capacităţilor administrative
• Reforma sistemului judiciar
• Dezvoltarea economică şi socială
• Comerţ internaţional
• Reforma regulatorie
• Managementul frontierei şi a migraţiei
• Combaterea crimei organizate

Principii de Funcţionare
A. Coordonatorul de proiect al ”Euroforumului” va implica experţii în şedinţele Comisiilor interministeriale sau ministeriale, în măsura posibilităţilor. Astfel, unul din principiile fondatoare de funcţionare va fi deschiderea spre acordarea de expertiză funcţionarilor responsabili de implementarea PAUEM. Această cooperare va consolida capacitatea guvernamentală şi va contribui la informarea mai largă a experţilor privind subiectele abordate la nivelul autorităţilor. Este de asteptat o cooperare cu depunerea tuturor diligenţelor din partea experţilor atît în cadrul şedinţelor cu membrii Comisiilor/Ministerelor, cît şi la Fundaţia Soros-Moldova.
B. În cazul imposibilităţii organizării şedinţelor comune cu Comisiile interministeriale din considerente independente de voinţa experţilor, aceştia vor participa la şedinţe suplimentare organizate la Fundaţia Soros-Moldova.

Abordarea în cauză ”oferta de expertiză + monitorizarea” va demonstra atît atitudinea cooperantă, cît şi atitudinea de principiu. Aceasta ar spori profesionalismul părţilor implicate şi ar consolida încrederea reciprocă. Utilizarea expertizei non-guvernamentale va fi determinată de gradul de deschidere a autorităţilor în acest domeniu.

Cadrul particular al funcţionării Grupurilor de ExperţiPIE va selecta experţi în domeniile menţionate mai jos, care vor fi reuniţi în Grupuri, urmînd logica structurării pe Comisii interministeriale. PIE va structura altfel Grupurile de lucru, dacă va fi necesar.

Grupul de Lucru I, experţi în următoarele domenii:a. Drept comunitar
b. Democratizare, dialog politic
c. Reglementarea conflictului din raioanele de est ale Moldovei
d. Drept internaţional privat şi public
e. Drept civil
f. Drept penal
g. Drept administrativ
h. Asistenţă către migranţi
i. Managementul poliţiei
j. Managementul sistemului judiciar
k. Protecţia internaţională a Drepturilor Omului (International Human Rights Law)

Grupul de Lucru II, experţi în următoarele domenii:a. Finanţe şi bănci, control financiar, audit
b. Statistica
c. Drept vamal, managementul frontierelor
d. Drept comercial şi de afaceri, circulaţia mărfurilor, reforma regulatorie în domeniu
e. Politica industrială
f. Agricultură şi alimentaţie
g. Sănătate şi protecţie socială

Grupul de Lucru III, experţi în următoarele domenii:a. Transport rutier, feroviar şi aerian, inclusiv infrastructura aferentă
b. Energetic
c. Ecologie
d. Sanitar şi fitosanitar
e. Dezvoltarea informaţională şi telecomunicaţii

Grupul de Lucru IV, experţi în următoarele domenii:a. Educaţie, tineret, instruire, societatea civilă
b. Sănătate
c. Audiovizual, libertatea mass-media, accesul la informaţie
d. Turism

Experţii vor avea următoarele obligaţiuni:

I. Cooperarea cu membrii Comisiilor interministeriale responsabile pentru implementarea PAUEM:
Activităţi:
1. Modernizarea şi structurarea cunoştinţelor în contextul PAUEM şi a acquis-ului comunitar.
2. Întruniri şi consultanţe cu reprezentanţii Comisiilor interministeriale şi a Ministerelor interesate de preluarea expertizei în domeniile relevante pentru implementarea PAEUM;
3. Identificarea punctelor de tangenţă dintre Comisiile interministeriale şi Grupurile de experţi în vederea elaborării unor mecanisme de cooperare eficientă;
4. Elaborarea unor mecanisme de cooperare cu autorităţile reprezentate de Comisiile interministeriale;
5. Formularea verbală de propuneri şi idei în şedinţele comune cu membrii Comisiilor interministeriale, cu eventuală transpunere în scris a sugestiilor ad-hoc sau ulterior (eventualele relaţii de lungă durată în sensul expertizei complexe fiind determinate de mecanismele de cooperare şi acorduri separate).

II. Elaborarea rapoartelor individuale în corespundere cu specializarea experţilor

Activităţi:
1. Modernizarea şi structurarea cunoştinţelor în contextul PAUEM şi a acquis-ului comunitar.
2. Şedinţe consultative ale membrilor Grupurilor de experţi la sediul Fundaţiei Soros.
3. Coordonarea procesului de elaborare a Raportului individual cu Coordonatorul de proiect.
4. Prezentarea Raportului de evaluare a implementării PAUEM care va conţine o analiză critică a modului de implementare a Planului şi sugestii referitor la sporirea şi aprofundarea efortului de reformare în conformitate cu PAUEM, logica şi spiritul acquis-ului comunitar.

Nota: Raportul individual de evaluare a implementării PAUEM urmează a fi prezentat la sfîrşitul lunii aprilie 2006, în volum nu mai mare de 1 coală de autor (40 000 semne) şi nu mai mic de 0,75 coală de autor (30 000 semne) în Times New Roman 12, 1 spaţiu între rînduri.


Cerinţe privind calificarea experţilor:Experţii vor demonstra:
• cunoştinţe detaliate a PAUEM şi a rapoartelor prezentate de MAEIE, şi cele de monitorizare făcute pînă în prezent de către societatea civilă sau alţi actori;
• cunoştinţe în domeniul acquis-ului comunitar;
• legătura solidă între teorie şi practică, reflectată inclusiv de cunoştinţe în domeniul reformei regulatorii, acolo unde este aplicabil;
• experienţă în elaborarea evaluărilor similare care demonstrează viziune analitică şi strategică;
• cunoştinţe în domeniul metodologiilor, tehnicilor şi capacităţilor de lucru necesare pentru efectuarea lucrărilor solicitate de Fundaţia Soros-Moldova;
• cunoaşterea domeniului respectiv;
• calităţi comunicative excepţionale;
• capacitate de a lucra în echipă, de a conlucra eficient cu reprezentanţii grupurilor-ţintă.


Aranjamente instituţionale:Experţii vor lucra cu reprezentanţii instituţiilor guvernamentale, neguvernamentale şi cu toţi actorii interesaţi din Republica Moldova şi, eventual, din alte ţări. Pentru perioada efectuării lucrărilor consultanţii vor fi în contact permanent cu Coordonatorul Proiectului ”Euroforum” al PIE.

Metodologia de lucru:1. Experţii se vor întruni în şedinţe la sediul Fundaţiei Soros Moldova şi la Ministerele responsabile de implementarea PAUEM de cel puţin de două ori pe saptămînă, pe parcursul a 5 săptămîni.
2. Coordonatorul de proiect va convoca şedinţele respective şi va urmări onorarea obligaţiunilor stipulate mai sus.
3. Rapoartele de evaluare vor fi prezentate la sfîrşitul lunii aprilie Coordonatorului de proiect şi Directorului PIE spre aprobare.
4. Coordonatorul de proiect va acorda experţilor asistenţă legată de buna desfăşurare a şedinţelor, inclusiv multiplicarea documentelor.
5. Experţii vor utiliza un template elaborat de PIE, astfel încît Coordonatorul de proiect să fie în stare să ajusteze rapoartele individuale într-un Raport comun cu privire la rezultatele implementării PAUEM.


Aplicanţi eligibili:Experţi sau ONG-uri cu experienţă în domeniile menţionate.

Remunerare: Contribuţia fiecărui expert va fi remunerată după prezentarea Raportului de evaluare a implementării PAUEM nu mai tîrziu de sfîrşitul lunii aprilie 2006, valoarea grantului reprezentînd 450 USD net. Obligaţiunile şi responsabilităţile părţilor, inclusiv chestiuni de litigiu, vor fi stipulate suplimentar în contractele individuale de grant.


Termen de prezentare a ofertelor 24 martie 2005


Dosarul va conţine:

I. Aplicarea prin e-mail:
• CV-ul aplicantului
• Numărul de înregistrare (în cazul persoanelor juridice)
• Menţionarea articolelor şi cărţilor publicate anterior
• Abordarea conceptuală şi structura Raportul de evaluare a implementării PAUEM în viziunea expertului (max. 2 pag.)
II. După selectarea experţilor, aceştia vor prezenta la Fundaţie:
• Documentele de înregistrare (în cazul persoanelor juridice)
• Copii ale articolelor publicate anterior sau a rezumatelor în cazul unor volume (cu indicarea datelor publicării)
• Copia buletinului de identitate cu fişa de însoţire

Pentru informaţii suplimentare contactaţi: Fundaţia Soros - Moldova str.Bulgară 32, Chişinău, MD 2001, Republica Moldova tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Iulian Fruntaşu – Director de Program PIE ifruntasu@soros.md şi pentru trimiterea dosarului: Liliana Caterov – asistent de Program, lcaterov@soros.md

Tel (+373 22) 27 67 85, 27 67 86
Fax (+373 22) 27 67 86
Email : ipp@ipp.md
Copyright © 2021 Institutul de Politici Publice. Toate Drepturile Rezervate.